Classes


Class Name Teacher Assignments
2nd Period 7th L&L Khristine Miceli
10
3rd Period 7th L&L Khristine Miceli
10
5th Period 8th L&L Khristine Miceli
11
6th Period 8th L&L Khristine Miceli
Mrs. Megan Cottonaro
10
Design Deborah Turner-Blum
1