Classes


Class Name Teacher Assignments
2nd Period 7th grade L&L Khristine Miceli
17
3rd period 7th grade L&L Khristine Miceli
Ms. Anne Slattery
16
4th period 8th grade L&L Khristine Miceli
11
5th period 8th grade L&L Mrs. Megan Cottonaro
Khristine Miceli
11
7th grade I & S Dr. Debra Henderson
6
8th grade I & S Dr. Debra Henderson
4
Algebra I (Period 2) Jeanne Kriz
100 (1 new)